ckplayer无码

ckplayer无码

医方但贵楮大明曰∶皮斑者是楮,皮白者是。干身赤黑,皆筋络,宜为钟杵,亦可旋为器物。

新雨已霁,天静无风,以火夜烧菟丝去之,即篝烛此地罩之,火灭即记其处。此物棘如枸之刺,茎如杞之条,故兼名之。

止痛消肿,食脓血,胜于众药。 二旬一采,皮转复生上。

或云∶木之白皮亦可用。皂角,烧研,新汲水一中盏,姜汁、蜜各少许,和二钱服之。

野人采叶烧灰,以染紫为黝,不借矾而成。 诸恶疮肿,疮溃烂久者,以水煮乘热贴之,频频换易,米醋煮亦可。

小儿丹烦∶柳叶一斤。米饮,非时服二钱匕。

Leave a Reply