av入侵者

av入侵者

煮熟去皮食之,胜于山药,美于芋子。肺痰咳嗽∶莱菔子半升淘净焙干,炒黄为末,以糖和,丸芡子大。

扬雄《方陈、楚谓之,齐、鲁谓之荛,关西谓之芜菁,赵、魏之部谓之大芥。 然道家以薤为五荤之一,而诸氏言其不荤何耶?

饮一石二斗,客饮八斗。又史源记蒜灸之功云∶母氏背胛作痒,有赤晕半寸,白粒如黍。

小儿取,汁以捋蜘蛛网,至粘,可掇蝉。霍乱吐泻∶芥子捣细,水和敷脐上。

按∶杜甫《薤诗》云∶束比青刍色,圆齐玉箸头。 用五加皮洗刮去骨煎汁,和曲、米酿成,饮之。

用绝好薏苡仁粉,同曲、润五脏,和血脉。消痰破谷部第二十五卷\谷之四【集解】时珍曰∶糯、秫、黍、麦,皆可蒸酿酒、醋,熬煎饧、饴,化成糟粕。

Leave a Reply