No116黑丝网袜美女私房大尺度全裸SM红绳捆绑艺火辣诱惑10P轰趴猫

No116黑丝网袜美女私房大尺度全裸SM红绳捆绑艺火辣诱惑10P轰趴猫

白者属气分,赤者属血分。令须发易白,以其气辛非蜀椒之比。

《金匮》薯蓣丸用之,专取其辛凉散结,以解风气百疾之蕴蓄也。 红者治肠风血痢,白者治白带、白痢,并焙入药。

发明油性熬之愈寒,灯油得火气最深,故取以治卒中风不省,喉痹痰厥,用鹅翎蘸扫喉中,涌吐顽痰,通其上逆,然后用药。子名御米涩温微毒。

凡心腹卒痛霍乱中恶,气逆喘急者并宜。发明椒赤目黑,水能制火,故专泻水降火,治肾气逆上喘急。

此味与槟榔皆性坚难切,须用滚水泡渍切之。同人参、白术则补脾胃。

荆沥除风热,开经络,导痰涎,行血气,解热痢。即棠棣子,俗作山查甘苦微酸温,无毒,去核则不发热。

Leave a Reply